Voorwaarden


Algemeen:

Kom Binnen Coachingspraktijk is opgericht door (en de éénpersoonspraktijk van) 
Heidi Hammers-Mulder, is gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73183067.
Kom Binnen Coaching richt zich op het coachen van kinderen vanaf 4 jaar en ouderbegeleiding.
 
Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kom Binnen Coaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.
 
Vertrouwelijkheid:
Heidi Hammers-Mulder is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens -of in het kader van- de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. 
Heidi Hammers-Mulder streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (één van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Heidi Hammers-Mulder dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar:
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt, dat indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. 
De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. 
Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. 
Heidi Hammers-Mulder kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 
Aansprakelijkheid:
Het advies en begeleiding van Heidi Hammers-Mulder is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Heidi Hammers-Mulder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Heidi Hammers-Mulder.
Vergoeding aan het kind en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kom Binnen coachingspraktijk. 
Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Heidi Hammers-Mulder aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.
 
Regels rond een afspraak voor kinderen:
De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitvoerig besproken.
Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.
 
Observatie en verslag:
In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt Heidi Hammers-Mulder de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. 
De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
 
Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Heidi Hammers-Mulder gemaakt. 
De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
 
Tarieven:
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Hier kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. 
Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website. 
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (>dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. 
 
Betalingsvoorwaarden:
 De ouder/verzorger verplicht zich tot betaling binnen 10 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kom Binnen coachingspraktijk. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Heidi Hammers-Mulder een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 8 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Heidi Hammers-Mulder gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten à € 5,00, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Heidi Hammers-Mulder genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is 
Heidi Hammers-Mulder gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. 
 
Verhindering:
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. 
Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch, via whatsapp of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht inspreken op de voicemail. Klachtenprocedure

Algemeen
1.     Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
2.    Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.
3.    Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.
Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.
U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.
 
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).
 
Klachtenfunctionaris:
mevrouw L. de Boon
telefoonnummer: 06-48445538
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl